About – Cymru

Sefydlwyd Cyfathrebiadau Diogelwch a Sicrwydd Traws-sector  (CDST) yng Nghymru yn 2017, i gydnabod yr angen ar gyfer gwell partneriaethau cyfathrebu rhwng sectorau preifat a chyhoeddus adeg argyfwng, a throsglwyddo negeseuon pwysig i’r cymunedau busnes.

Mae CDST Cymru yn hwyluso rhannu gwybodaeth am ddiogelwch, diogeledd a chadernid ddwy ffordd rhwng sectorau preifat a chyhoeddus fel bod busnesau’n medru gwneud penderfyniadau priodol gwybodus a pharhau â’u busnes a chadw eu gweithwyr, asedau, a’u cwsmeriaid yn ddiogel. Medrwn sicrhau bod llais awdurdodol yn rhoi neges glir i fusnesau pan mae digwyddiadau’n digwydd sy’n effeithio ar fusnesau.

Mae CDST Cymru wrthi’n adeiladu rhwydwaith o Arweinwyr Sector Diwydiant (ASD) a fydd yn gyfrifol am raeadru gwybodaeth i gydweithwyr sector diwydiant yng Nghymru. Gall busnesau a sefydliadau ymuno â CDST er mwyn derbyn negeseuon, neu wneud cais i fod yn ASD drwy gwblhau ffurflen gofrestru ar-lein. (Dolen)

Mae gan CDST Cymru gefnogaeth partneriaid sector cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, gan gynnwys yr Heddlu, Fforymau Cydnerthedd Lleol, Adnoddau Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol ac amrediad o fusnesau a diwydiannau yng Nghymru. Mae nifer o Arweinwyr Sector Diwydiant eisoes wedi’u nodi sydd wedi cytuno i gynrychioli eu sector diwydiant a rhannu negeseuon CDST Cymru â’u rhwydweithiau.

Bydd Bwrdd Uwch Reolwyr a grëwyd o’r sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru’n rhedeg CDST Cymru.

 

About the CSSC

Find out more about the history and background to the CSSC

Recent news and messages

To receive CSSC Wales messages, please register your business